Arctic Ocean

Arctic Ocean ,North Pole ke chaaro taraf hai. Iske kinare Eurasia aur North America ke north ke bhaag hai. Ii ocean jaada kar ke ice aur snow cover kare hai.

Dunia ke ocean

Arctic Ocean.png

Ii ocean ke area, 14.056 million sq km hai aur isme 45,389km ke coastline hai. Ii sab ocean me se sab se chhota hai. Hian pe kuch kanwar hai: walruses, whales and polar bears.