Santi uu time ke bola jaawe hae jab koi larrai, nai to yudh nai howe hae. .

ReferenceBadlo