Vibhag ke bhitar vibhag

Ii vibhag me etna 4 chhota vibhag, kul jorr 4 me se.

A

M

P

"Sanskriti" vibhag ke panna

Kul jorr 7 me se etna 7 panna ii vibhag me hai.